Przetargi

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016         19.02.2016 r.

W związku z realizacją projektu „Innowacja procesowa umożliwiająca uruchomienie produkcji uszczelki wielokrawędziowej”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP, Kraj sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-534), ul. Czajek 1/2, nr NIP 9542364022, zaprasza do składania ofert na dostawę wycinarki laserowej do stali.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 Wycinarka laserowa światłowodowa o mocy 3 kW lub więcej.
Minimalne parametry techniczne:

– Źródło typu fiber
– Obszar roboczy min 1500x3000mm
– Moc źródła min. 3kW
– Maksymalna długość maszyny 8500mm
– Maksymalna szerokość maszyny bez wyposażenia 2700mm
– Moduł CAD, CAM i Nesting wbudowany w system sterowania
– Automatyczna wymiana palet
– Napędy liniowe magnetyczne
– Liniały pomiarowe absolutne
– Drzwi dostępu obsługi z wszystkich stron
– Korpus monolityczny (nie skręcany)
– Możliwość instalacji bez fundamentu
– system sterowania oparty na technologii transmisji danych za pomocą Ethernetu czasu rzeczywistego
– system sterowania bezuchybowego
– system sterowania z dynamiczną analizą wektorów
Kod CPV: 42990000

Miejscem dostawy są hale produkcyjne Zamawiającego mieszczące się w Sosnowcu przy ulicy Grota-Roweckiego 130.

II. Przygotowanie oferty

Ocenie podlegały będą jedynie kompletne oferty zawierające:

  • cenę lasera o podanej specyfikacji,
  • charakterystykę parametrów technicznych,
  • określenie długości gwarancji,
  • termin dostawy,
  • warunki serwisu.

Termin dostawy nie może przekraczać 5 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.
Oferta musi być złożona w języku polskim.
Cena maszyny powinna obejmować następujący zakres zamówienia:

– dostawę maszyny wraz z nadzorem nad montażem i uruchomieniem,
– szkolenie z obsługi w języku polskim,
– instrukcję obsługi w języku polskim,
– dokumentację techniczną w języku polskim,
– gwarancję min. 24 miesiące,
– serwis.

Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT: 1.300.000,00 PLN

Zamawiający informuje, iż w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie podmiotu o braku konfliktu interesów wynikającego z powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym.

Brak złożenia stosownego oświadczenia przez Oferenta będzie skutkował wyłączeniem Oferenta z procesu wyboru dostawcy.


Ponadto dostawca będzie związany ofertą przez co najmniej 3 miesiące od daty zamknięcia terminu składania ofert.

III. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

IV. Termin i miejsce składania ofert.

1) Termin składania ofert upływa 22.03.2016r. o godz. 11:00
2) Oferta może być dostarczona w formie elektronicznej na adres anna.walencka.karbowniczek@kraj.eu lub pisemnej na adres KRAJ Sp. z o.o. ul. Grota-Roweckiego 130 41-100 Sosnowiec.

V. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Prokurent Anna Walencka-Karbowniczek, email: anna.walencka.karbowniczek@kraj.eu, tel. +48 507 136 121

logotypes_bottom