Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych

Data publikacji ogłoszenia

07-08-2020

Termin składania ofert

14-08-2020

Numer ogłoszenia

1257122

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty mogą być przesyłane w formie elektronicznej (email) na adres: anna.walencka.karbowniczek@kraj.eu lub dostarczone w formie papierowej osobiście lub pocztą na adres Beneficjenta: KRAJ sp. z o.o., ul. Grota Roweckiego 130, 41-200 Sosnowiec. Oferta może być złożona wyłącznie do dnia 14.08.2020 do godz. 23:59. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do wskazanej skrzynki email lub też oferty papierowej pod wskazany adres. Oferty złożone po terminie nie będą oceniane. Oferta powinna wskazywać dane oferenta: nazwę, adres, adres email, NIP, dane i telefon osoby odpowiedzialnej za ofertę. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu w imieniu którego jest składana. Oferta powinna zostać złożona w języku polskim, zawierać wskazaną cenę netto i brutto w walucie PLN lub EURO. W ofercie znaleźć się powinno wyszczególnienie spełnienia wymaganych warunków technicznych urządzenia. Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie oferent z związku z ewentualną realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru jego oferty, w tym wykonanie, dostawę, montaż urządzenia, a także dokumentację techniczną i rozruch. Wraz z ofertą musi zostać złożone oświadczenie o braku powiązań stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia ofert niespełniających wymogów. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi oferent.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.walencka.karbowniczek@kraj.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Walencka-Karbowniczek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507 136 121

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje zakup specjalistycznego urządzenia – stanowiska badawczego do sprawdzania szczelności statycznej i dynamicznej uszczelnień mechanicznych czołowych. Stanowisko składać się będzie z zespołu komory badawczej, zespołu napędowego, zespołu korpusu podstawy, instalacji zasilania cieczą roboczą, cieczą i gazem zaporowym, szafki sterowniczej wraz z elementami pomiarowymi oraz układem wykonawczym automatyki i akwizycji danych, oraz z podzespołów szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest NOWY środek trwały.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Sosnowiec Miejscowość: Sosnowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup specjalistycznego urządzenia – stanowiska badawczego do sprawdzania szczelności statycznej i dynamicznej uszczelnień mechanicznych czołowych w ramach projektu pt. “Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Urządzenie ma służyć do symulowania realnych warunków eksploatacji produkowanych wyrobów, celem weryfikacji ich faktycznych właściwości. Zastosowanie: odbiór końcowy wyrobu gotowego, kontrola dostaw półwyrobów, badania prototypów, wyznaczanie parametrów technicznych uszczelnień mechanicznych czołowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia KRAJ sp. z o.o. zakup specjalistycznego urządzenia – stanowiska badawczego do sprawdzania szczelności statycznej i dynamicznej uszczelnień mechanicznych czołowych. Urządzenie ma służyć do symulowania realnych warunków eksploatacji produkowanych wyrobów, celem weryfikacji ich faktycznych właściwości. Zastosowanie: odbiór końcowy wyrobu gotowego, kontrola dostaw półwyrobów, badania prototypów, wyznaczanie parametrów technicznych uszczelnień mechanicznych czołowych. Stanowisko składające się z: zespołu komory badawczej, zespołu napędowego, zespołu korpusu podstawy, instalacji zasilania cieczą roboczą, cieczą i gazem zaporowym, szafki sterowniczej wraz z elementami pomiarowymi oraz układem wykonawczym automatyki i akwizycji danych, składającym się z następujących podzespołów:

1. Sterownik FANUC VersaMax i jego osprzęt:

– CPU 002 – jednostka centralna,

– PWR 101 – zasilacz,

– ALG 264 – moduł 15 wejść analogowych,

– ALG 320 – moduł wyjść analogowych,

– MDL 640 – moduł 16 wejść dyskretnych 24 VDC, – MDL 750 – moduł 32 wyjść 24 VDC,

– CHS022 – kasety pod moduły,

– konwerter interfejsu RS232/RS422 plus kable,

– licencja „DDE Serwer” do sterowników GE-Fanuc (protokół SNP-X), – przetwornik T647 – pomiar

trójprzewodowy PT 100/ 4-20 mA,

– przetwornik T654 – termopara/ 4-20 mA ,

– zasilacz T807 do przetworników jak wyżej.

2. Falownik typu VACON 7.5CXS2 ze zdejmowanym panelem, przystosowany do współpracy z silnikiem Sg 132M-4F o mocy 7.5kW wraz z kartą pomiarową mocy, obrotów, obciążenia itd.

3. Szafa sterownicza + osprzęt elektryczny typu transformatory, przekaźniki, styczniki, bezpieczniki, gniazda napięciowe, włączniki, lampki sygnalizacyjne, okablowanie.

4. Mierniki temperatury.

– czujnik PT100 w I klasie dokładności z wyprowadzeniem trzyprzewodowym z kablem kompensacyjnym L2GGD, długości LK= 3000 mm, o zakresie pomiarowym temperatury -50÷ +300oC,

– termopara płaszczowa typu K w I klasie dokładności z kablem kompensacyjnym L2GGD, długości LK= 3000 mm, o zakresie pomiarowym temperatury -50÷ +300oC.

5. Przetworniki ciśnienia o zakresie pomiarowym -0.1÷5.0 MPa i temperaturze pracy w wodzie do 200oC.

6. Poziomowskazy dwustanowe do wody (stan minimalny i maksymalny) odporne na ciśnienie do 5.0 MPa i temperaturę do 200oC.

7. Przepływomierze gazu termiczne masowe o zakresie pomiarowym 0.05÷3 ln/min i 0.1÷6 ln/min, ciśnienie do 4.0 MPa, temperatura pracy do 100oC, sygnał 4..20 mA, zasilanie +24Vdc, dokładność +/-0,8% odczytu +0,2% zakresu.

8. Przepływomierze cieczowe o zakresie pomiarowym 0 ÷10 l/min i 0÷20 ln/min, ciśnienie do 5.0 MPa, temperatura pracy do 120oC.

9. Detektory wycieku wody.

Orientacyjne wymiary stanowiska: wysokość 230 cm, szerokość 120 cm, głębokość 140 cm.

Zamówienie obejmuje zakup NOWEGO środka trwałego.

Cena powinna obejmować: wykonanie, dostawę i montaż kompletnego stanowiska badawczego, dokumentację techniczną i rozruch, oraz gwarancję min. 12 miesięcy.

Kod CPV

38500000-0

Nazwa kodu CPV

Aparatura kontrolna i badawcza

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy stanowiska: do 6 tygodni od podpisania umowy

Załączniki

Załącznik nr 1 – oświadczenie o braku konfliktu interesów

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

W Umowie w toku jej realizacji mogą być wprowadzane zmiany dotyczące:

a) Zmian w podatku VAT – wynikających ze zmiany przepisów,

b) terminu realizacji zamówienia w przypadku:

o Opóźnień w przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o Wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.) o Decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmian obowiązującego prawa, wyroki sądowe itp.) Opóźnienia o których mowa powyżej, muszą być udokumentowane stosowanymi protokołami podpisanymi przez obie strony.

W/W przypadkach strony ustalają nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi tych opóźnień. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy do roszczeń Dostawcy do ich wykonania. Wszystkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

– Oświadczenie o braku konfliktu interesów (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

Zamówienia uzupełniające

nie są przewidziane

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium: cena – waga: 80 %

Kryterium : termin dostawy (w tygodniach) – waga: 20 %

Zamawiający informuje, że ocena ofert będzie odbywała się w następujący sposób.

Kryterium CENY: najtańsza oferta uzyskuje 100 punktów. Cena najniższa będzie podzielona przez cenę kolejną i wynik pomnożony przez 100 punktów. Wynik określa ilość punktów kolejnej oferty pod względem ceny. Dla celów obliczeń uwzględniana będzie cena netto.

Kryterium TERMIN DOSTAWY: oferta z najkrótszym czasem dostawy (w tygodniach) uzyskuje 100 punktów. Najkrótszy czas dostawy będzie podzielony przez czas dostawy w kolejnej ofercie i przemnożony przez 100 punktów. Wynik określa ilość punktów kolejnej oferty pod względem czasu dostawy.

Osiągnięte wyniki punktowe w każdej kategorii (cena, termin dostawy) zostaną przemnożone przez wagę procentową każdego kryterium i zsumowane.

Przy obliczeniach zastosowane będą zaokrąglenia do drugiego miejsca po przecinku.

Wykluczenia

Informujemy, że zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Beneficjentem tj. KRAJ sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa

lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta  oświadczenia o braku występowania w/w powiązań (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

“KRAJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Kukułek 42, 40-533 Katowice śląskie , Katowice

Numer telefonu

32 209 84 38

Fax

32 209 84 38

 

NIP

9542364022

Tytuł projektu

Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych.

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-0481/19-00