Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych

Numer 2020-414-395

Powstaje w kontekście projektu

RPSL.01.02.00-24-0481/19 – Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych.

Zamówienia uzupełniające 

nie są przewidziane

Warunki zmiany umowy

W Umowie w toku jej realizacji mogą być wprowadzane zmiany dotyczące:

a) Zmian w podatku VAT – wynikających ze zmiany przepisów,

b) terminu realizacji zamówienia w przypadku:

o Opóźnień w przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

o Wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje

społeczne, działania militarne itp.)

o Decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmian obowiązującego prawa, wyroki

sądowe itp.)

Opóźnienia o których mowa powyżej, muszą być udokumentowane stosowanymi protokołami

podpisanymi przez obie strony.

W/W przypadkach strony ustalają nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu

zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi tych opóźnień.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego

zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy do

roszczeń Dostawcy do ich wykonania.

Wszystkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego

przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Załączniki

1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o braku powiązań

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-08-19

Data ostatniej zmiany

2020-08-19

Termin składania ofert

2020-08-26

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

KRAJ sp. z o.o.

Kukułek 42

40-533 Katowice

NIP: 9542364022

Osoby do kontaktu

Anna Walencka-Karbowniczek

tel.: 507136121

e-mail: anna.walencka.karbowniczek@kraj.eu

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zapytanie ofertowe na stanowisko badawcze

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

Celem zamówienia jest zakup specjalistycznego urządzenia – stanowiska badawczego do sprawdzania szczelności statycznej i dynamicznej uszczelnień mechanicznych czołowych w ramach projektu pt. “Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia KRAJ sp. z o.o. jest zakup specjalistycznego urządzenia – stanowiska badawczego do sprawdzania szczelności statycznej i dynamicznej uszczelnień mechanicznych czołowych.

Urządzenie ma służyć do symulowania realnych warunków eksploatacji produkowanych wyrobów, celem weryfikacji ich faktycznych właściwości. Zastosowanie: odbiór końcowy wyrobu gotowego, kontrola dostaw półwyrobów, badania prototypów, wyznaczanie parametrów technicznych uszczelnień mechanicznych czołowych. Stanowisko składające się z: zespołu komory badawczej, zespołu napędowego, zespołu korpusu podstawy, instalacji zasilania cieczą roboczą, cieczą i gazem zaporowym, szafki sterowniczej wraz z elementami pomiarowymi oraz układem wykonawczym automatyki i akwizycji danych, składającym się z następujących podzespołów:

1. Sterownik typu FANUC VersaMax i jego osprzęt:

– CPU 002 – jednostka centralna,

– PWR 101 – zasilacz,

– ALG 264 – moduł 15 wejść analogowych,

– ALG 320 – moduł wyjść analogowych,

– MDL 640 – moduł 16 wejść dyskretnych 24 VDC, – MDL 750 – moduł 32 wyjść 24 VDC,

– CHS022 – kasety pod moduły,

– konwerter interfejsu RS232/RS422 plus kable,

– licencja „DDE Serwer” do sterowników GE-Fanuc (protokół SNP-X) lub równoważna – umożliwiająca

komunikację pomiędzy sterownikiem a komputerem

– przetwornik T647

– pomiar trójprzewodowy PT 100/ 4-20 mA,

– przetwornik T654 – termopara/ 4-20 mA ,

– zasilacz T807 do przetworników jak wyżej.

2. Falownik typu VACON 7.5CXS2 ze zdejmowanym panelem, przystosowany do współpracy z

silnikiem Sg 132M-4F o mocy 7.5kW wraz z kartą pomiarową mocy, obrotów, obciążenia itd.

3. Szafa sterownicza + osprzęt elektryczny typu transformatory, przekaźniki, styczniki, bezpieczniki, gniazda napięciowe, włączniki, lampki sygnalizacyjne, okablowanie.

4. Mierniki temperatury.

– czujnik PT100 w I klasie dokładności z wyprowadzeniem trzyprzewodowym z kablem kompensacyjnym L2GGD, długości LK= 3000 mm, o zakresie pomiarowym temperatury -50÷ +300oC,

– termopara płaszczowa typu K w I klasie dokładności z kablem kompensacyjnym L2GGD, długości LK= 3000 mm, o zakresie pomiarowym temperatury -50÷ +300oC.

5. Przetworniki ciśnienia o zakresie pomiarowym -0.1÷5.0 MPa i temperaturze pracy w wodzie do 200oC.

6. Poziomowskazy dwustanowe do wody (stan minimalny i maksymalny) odporne na ciśnienie do 5.0 MPa i temperaturę do 200oC.

7. Przepływomierze gazu termiczne masowe o zakresie pomiarowym 0.05÷3 ln/min i 0.1÷6 ln/min, ciśnienie do 4.0 MPa, temperatura pracy do 100oC, sygnał 4÷20 mA, zasilanie +24Vdc, dokładność +/-0,8% odczytu +0,2% zakresu.

8. Przepływomierze cieczowe o zakresie pomiarowym 0 ÷10 l/min i 0÷20 ln/min, ciśnienie do 5.0 MPa, temperatura pracy do 120oC.

9. Detektory wycieku wody.

Orientacyjne wymiary stanowiska: wysokość 230 cm, szerokość 120 cm, głębokość 140 cm.

Zamówienie obejmuje zakup NOWEGO środka trwałego.

TERMIN REALIZACJI UMOWY: do 6 tygodni od podpisania umowy

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty mogą być przesyłane w formie elektronicznej (email) na adres anna.walencka.karbowniczek@kraj.eu lub dostarczone w formie papierowej osobiście lub pocztą na adres Beneficjenta: KRAJ sp. z o.o., ul. Grota Roweckiego 130, 41-200 Sosnowiec.

Oferta może być złożona wyłącznie do dnia 26.08.2020 (termin kończy się z upływem tego dnia).

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do wskazanej skrzynki email lub też oferty

papierowej pod wskazany adres. Oferty złożone po terminie nie będą oceniane.

Oferta powinna wskazywać dane oferenta: nazwę, adres, adres email, NIP, dane i telefon osoby

odpowiedzialnej za ofertę. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu w imieniu którego jest składana.

Oferta powinna zostać złożona w języku polskim, zawierać wskazaną cenę netto i brutto w walucie PLN lub EURO.

W ofercie znaleźć się powinno wyszczególnienie spełnienia wymaganych warunków technicznych urządzenia.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie oferent z związku z ewentualną realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru jego oferty, w tym wykonanie, dostawę, montaż urządzenia, a także dokumentację techniczną i rozruch. Wraz z ofertą musi zostać złożone oświadczenie o braku powiązań stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia ofert niespełniających wymogów.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub anulowania niniejszego zapytania ofertowego w każdym czasie.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi oferent.

Cena powinna obejmować: wykonanie, dostawę i montaż kompletnego stanowiska badawczego, dokumentację techniczną i rozruch, oraz gwarancję min. 12 miesięcy.

Okres gwarancji

min. 12 miesięcy

Kody CPV

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

Sosnowiec

Gmina

Sosnowiec

Miejscowość

Sosnowiec

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Wraz z ofertą musi zostać złożone oświadczenie o braku powiązań stanowiące załącznik nr 1 do

niniejszego zapytania ofertowego.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Informujemy, że zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Beneficjentem tj. KRAJ sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub

nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium: cena – waga: 80 %

Najtańsza oferta uzyskuje 100 punktów. Cena najniższa będzie podzielona przez cenę kolejną i wynik

pomnożony przez 100 punktów. Wynik określa ilość punktów kolejnej oferty pod względem ceny. Dla celów

obliczeń uwzględniana będzie cena netto.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Kryterium: termin dostawy (w tygodniach) – waga: 20 %

Oferta z najkrótszym czasem dostawy uzyskuje 100 punktów. Najkrótszy czas dostawy będzie podzielony przez czas dostawy w kolejnej ofercie i przemnożony przez 100 punktów. Wynik określa ilość punktów kolejnej oferty pod względem czasu dostawy.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Osiągnięte wyniki punktowe w każdej kategorii (cena, termin dostawy) zostaną przemnożone przez wagę procentową każdego kryterium i zsumowane.

Przy obliczeniach zastosowane będą zaokrąglenia do drugiego miejsca po przecinku.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-08-19 – data opublikowania

-> 2020-08-26 – termin składania ofert

-> ????-??-?? – planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.