Przetargi

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W związku z upływem terminu na składanie ofert na dostawę wycinarki laserowej światłowodowej do stali, wskazanego w poniższym zapytaniu ofertowym z dnia 10.09.2016 r., uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania, wybrana została oferta firmy POLCOM Przemysław Kimla z siedzibą w Częstochowie.


10.09.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją projektu „Innowacja procesowa umożliwiająca uruchomienie produkcji uszczelki wielokrawędziowej”, którego finansowanie jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP, Kraj Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-534), ul. Czajek 1/2 (Kod NUTS: PL22A), nr NIP 9542364022, www.kraj.eu , zaprasza do składania ofert na dostawę wycinarki laserowej światłowodowej do stali.

Opis przedmiotu zamówienia:

Wycinarka laserowa światłowodowa do stali o mocy 3 kW lub więcej, nowa.

Minimalne parametry techniczne:

– Maszyna nowa
– Źródło typu fiber
– Obszar roboczy min 1500x3000mm
– Moc źródła min. 3kW
– Maksymalna długość maszyny 8500mm
– Maksymalna szerokość maszyny bez wyposażenia 2700mm
– Moduł CAD, CAM i Nesting wbudowany w system sterowania
– Automatyczna wymiana palet
– Napędy liniowe magnetyczne
– Liniały pomiarowe absolutne
– Drzwi dostępu obsługi z wszystkich stron
– Korpus monolityczny (nie skręcany)
– Możliwość instalacji bez fundamentu
– system sterowania oparty na technologii transmisji danych za pomocą Ethernetu czasu rzeczywistego
– system sterowania bezuchybowego
– system sterowania z dynamiczną analizą wektorów

 

Główny kod CPV: 42990000

Dostawa lasera powinna obejmować następujący zakres zamówienia:

– dostawę maszyny wraz z nadzorem nad montażem i uruchomieniem,
– szkolenie z obsługi w języku polskim,
– instrukcję obsługi w języku polskim,
– dokumentację techniczną w języku polskim,
– gwarancję,
– serwis w Polsce.

 

Miejscem dostawy są hale produkcyjne Zamawiającego mieszczące się w Sosnowcu (41-200) przy ulicy Grota-Roweckiego 130. KOD NUTS: PL22B

Przygotowanie oferty

Ocenie podlegały będą jedynie kompletne oferty zawierające:

  • cenę lasera o podanej specyfikacji,
  • charakterystykę parametrów technicznych,
  • określenie długości gwarancji,
  • termin dostawy,
  • warunki serwisu.

Oferty mogą być przesyłane w formie elektronicznej lub pisemnej.

Oferta musi być złożona w języku polskim.

Zamawiający informuje, iż w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie podmiotu o braku konfliktu interesów wynikającego z powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym,

Pobierz wzór: Zaświadczenie o braku konfliktu interesów

Ponadto dostawca będzie związany ofertą przez co najmniej 3 miesiące od ustalonej daty składania ofert.

 

  • Kryterium wyboru oferty:

Kryterium : Szybkość dostawy (w miesiącach) – Waga: 30 %
Kryterium : Długość gwarancji – Waga: 10 %
Kryterium: Cena – Waga: 60 %

Zamawiający informuje, że ocena ofert będzie odbywała się w następujący sposób.

Kryterium CENY: najtańsza oferta uzyskuje 100 punktów. Cena najniższa będzie podzielona przez cenę kolejną i wynik pomnożony przez 100 punktów. Wynik określa ilość punktów kolejnej oferty pod względem ceny.
Kryterium DOSTAWY: oferta z najkrótszym czasem dostawy (w miesiącach) uzyskuje 100 punktów. Najkrótszy czas dostawy będzie podzielony przez czas dostawy w kolejnej ofercie i przemnożony przez 100 punktów. Wynik określa ilość punktów kolejnej oferty pod względem czasu dostawy.
Kryterium GWARANCJI: udzielona gwarancja o długości 2 – 2,5 lat = 50 punktów, powyżej 2,5 lat = 100 punktów, poniżej 2 lat, ale dłużej niż rok = 10 punktów, rok i krócej = 0 punktów
Osiągnięte wyniki punktowe w każdej kategorii (cena, dostawa, gwarancja) zostaną przemnożone przez wagę procentową każdego kryterium i zsumowane.
Przy obliczeniach zastosowane będą zaokrąglenia do drugiego miejsca po przecinku.

 

Termin i miejsce składania ofert.

1) Termin składania ofert upływa 24.10.2016 r. o godz. 11:00
2) Oferta może być dostarczona w formie elektronicznej na adres anna.walencka.karbowniczek@kraj.eu lub pisemnej na adres KRAJ Sp. z o.o. ul. Grota-Roweckiego 130 41-100 Sosnowiec.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela oraz osobą do kontaktu jest prokurent Anna Walencka-Karbowniczek, email: anna.walencka.karbowniczek@kraj.eu, tel. +48 507 136 121
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http:// www.kraj.eu oraz KRAJ Sp. z o.o., nr NIP 9542364022, ul. Grota Roweckiego 130, 41-200 Sosnowiec, Polska (Kod NUTS: PL22B) lub u osoby wyznaczonej do kontaktu.
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: nr wniosku: WND-RPSL.03.02.00-24-00E8/16-002;
Projekt pt “Innowacja procesowa umozżliwiająca uruchomienie produkcji uszczelki wielokrawędziowej”

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: osoba prawna – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Przemysł
Rodzaj zamówienia: dostawy
Rodzaj procedury: procedura otwarta
Zamówienie jest podzielone na części: nie
Okres obowiązywania zamówienia: Koniec: 31/12/2016
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Otwarcie ofert nastąpi 24.10.2016 r. o godz. 13:00.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: nie dotyczy, postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia nie jest prowadzone w trybie PZP