Polski producent uszczelnień przemysłowych, kompensatorów i kompozytów.
KRAJ Sp. z o.o.

Naszym celem jest
niezawodność
waszych urządzeń

Wysokowytrzymały, samopoziomujący i bezskurczowy materiał naprawczy KRAJ SUPER TOP

SUPER TOP to wysokowytrzymały, samopoziomujący i bezskurczowy materiał naprawczy przeznaczony do wyrównywania zniszczonych powierzchni betonowych. Charakteryzuje się szybkim wzrostem wytrzymałości oraz wysoką adhezją do podłoża.

Zakres
zastosowań

Karta techniczna

KRAJ SUPER TOP

Informacje / FAQ

Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża powinno obejmować oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszczeń obniżających adhezję materiału naprawczego do podłoża (mleczko cementowe, luźne kawałki betonu, kurz i pył, olej, powłoki malarskie itp.).
Przed aplikacją materiału podłoże powinno być mocno zwilżone wodą. Zaleca się zwilżanie podłoża przez 3 do 6 godzin przed aplikacją (w zależności od chłonności podłoża, temperatury i wilgotności otoczenia).
Przed aplikacją należy usunąć pozostałą na powierzchni wodę (stojącą w zagłębieniach podłoża).
Przygotowanie materiału
Do czystego pojemnika należy wlać odmierzoną ilość wody (zaleca się zastosowanie wody ze środka przedziału dla proporcji przedstawionej powyżej) i następnie wsypać materiał ciągle mieszając do momentu uzyskania jednolitej konsystencji (czas mieszania do 3 minut). Do mieszania należy używać mieszadeł mechanicznych wolnoobrotowych (zaleca się urządzenia z jednym mieszadłem). Zabrania się stosowania wody innej niż wodociągowa (np. przemysłowa, technologiczna lub wody zanieczyszczona). Gdy po dodaniu wody materiał jest zbyt gęsty należy dodawać stopniowo wodę, maksymalnie do górnej granicy podanej w proporcji. Po wymieszaniu materiału i pozostawieniu od 10 do 15 sekund na powierzchni nie powinna pojawić się woda (mleczko cementowe) oraz nie powinna następować segregacja kruszywa (opadanie kruszywa na dno, oznaka zastosowania nadmiarowej wody). W przypadku przekroczenia wymaganej ilości wody i/lub uzyskania zbyt rzadkiej konsystencji (wysięki wody na powierzchni, opadanie kruszywa na dno zbiornika), zaprawę można zagęścić poprzez wolne i rozproszone dosypywanie suchej zaprawy. Materiał należy mieszać z wodą wodociągową w proporcjach podanych w karcie produktu: KRAJ SUPER TOP
Aplikacja
Materiał należy rozprowadzać metalową pacą lub raklą. Dodatkowo zaleca się odpowietrzanie nałożonego materiału przez zastosowanie wałka odpowietrzającego lub sztangi do odpowietrzania (w przypadku wykonywania cienkowarstwowych napraw). W przypadku zalewania elementów masywnych lub elementów o skomplikowanym kształcie oraz gęstej sieci zbrojenia należy stosować urządzenia wibrujące oraz w celu uzyskania lepszego przepływu materiału spiętrzać go w podwyższonym szalunku (wytworzenie ciśnienia hydrostatycznego, które usprawnia przepływ materiału). W przypadku nadlewania masywnych elementów na starym podłożu zaleca się wykonanie zbrojenia łączącego podłoże z nowym nadlanym materiałem.
Materiał musi być aplikowany w sposób ciągły bez przerywania. Wstępne wiązanie zaprawy następuje po 15 minutach (im wyższa temperatura tym czas wstępnego wiązania jest krótszy). W przypadku wykonywania napraw większych powierzchni lub masywnych elementów zaleca się aby zespół wykonujący naprawę składał się z minimum 4 osób, by zwiększyć wydajność nakładania materiału (każdy pracownik powinien mieć przydzieloną prostą czynność – np. pierwszy pracownik miesza materiał, drugi przenosi i wylewa materiał, trzeci rozprowadza materiał, czwarty odpowietrza materiał wałkiem). Należy sprawnie i bez zbędnych opóźnień łączyć poszczególne warstwy w przeciągu 20 minut, ze względu na krótki czas wiązania materiału. Użyte narzędzia należy czyścić od razu po zakończeniu pracy, myjąc w wodzie. Utwardzony na powierzchni narzędzi materiał można usunąć wyłącznie mechanicznie.
Wstępne obciążenie materiału może nastąpić po 3 godzinach od aplikacji. Pełne obciążenie może nastąpić po upływie 24 godzin. Czas wiązania i utwardzania materiału zależy od warunków atmosferycznych. W przypadku wysokiej temperatury czas wstępnego wiązania i pełnego utwardzenia może ulec skróceniu, a w temperaturze niskiej może ulec wydłużeniu. Nie należy stosować materiału w temperaturze niższej niż 5°C.
Pielęgnacja
Należy chronić nałożony materiał przed nagłym wysychaniem (zwilżanie, przykrycie folią izolacyjną).
W przypadku silnego wiatru (przeciągu) lub wysokiej temperatury podłoża, powierzchnia musi być stale zwilżana wodą.
Warstwa materiału musi być zabezpieczona przed gwałtownym wysychaniem przez okres co najmniej 24 godzin po nałożeniu. Zaleca się pielęgnowanie materiału przez 3 dni. Należy chronić nałożony materiał przed przemarzaniem, deszczem oraz nasilonym nasłonecznieniem.
Środki ostrożności
Wyrób zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu – stosować odpowiednie środki ochrony. Stosować odpowiednie rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą spłukać skórę pod strumieniem wody. W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli można je łatwo usunąć). Nadal płukać i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
Przechowywanie / Magazynowanie
Materiał należy chronić przed zawilgoceniem, mrozem, opadami, uszkodzeniem opakowań oraz zanieczyszczeniem innymi materiałami. Materiał powinien być składowany w zamkniętych opakowaniach w suchych i zadaszonych pomieszczeniach w temperaturze nie mniejszej niż 5°C. Materiał, w przypadku prawidłowego przechowywania, można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.
Przedstawione w niniejszej karcie.