Polski producent uszczelnień przemysłowych, kompensatorów i kompozytów.
KRAJ Sp. z o.o.

Naszym celem jest
niezawodność
waszych urządzeń

Wysokowytrzymała
zaprawa samopoziomująca

KRAJ TOP B1080

KRAJ TOP B1080 jest wysokowytrzymałą zaprawą samopoziomującą na bazie cementu oraz kruszywa stosowaną do podlewek pod urządzenia przemysłowe.

Dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków technologicznych następuje wzrost objętości materiału o min. 1,5 % co pozwala na prawidłowe podparcie podlewanej konstrukcji. Charakteryzuje się krótkim czasem wiązania oraz wzrostem objętości, co umożliwia lepsze mocowanie oraz podbijanie osadzanych urządzeń i maszyn narażonych na działanie ekstremalnych obciążeń.

Zakres
zastosowań

Karta techniczna

KRAJ TOP B1080

Informacje / FAQ

Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża powinno obejmować oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszczeń obniżających adhezję materiału naprawczego do podłoża (mleczko cementowe, luźne kawałki betonu, kurz i pył, olej, powłoki malarskie itp.).
Przed wykonaniem podlewki, uprzednio oczyszczoną powierzchnię zaleca się zwilżyć bez nadmiaru.
Przygotowanie materiału
Do zaprawy KRAJ TOP B1080 należy przygotować odpowiednią ilość wody tj. 0,12-0,135 L/kg suchej zaprawy, którą należy w ilości 2/3 wlać do betoniarki lub mieszarki do zapraw i następnie dodać zaprawę. Mieszanie powinno trwać do momentu uzyskania plastycznej konsystencji (ok. 3 minuty). Następnym krokiem jest dodanie pozostałej ilości wody i mieszanie przez ok 2 minuty.
Aplikacja
Zaprawa powinna być aplikowana za pomocą rynny lub węża gumowego w sposób ciągły bez przerywania. Zakończenie nakładania zaprawy powinno zostać zakończone wówczas gdy poziom zaprawy po przeciwnej stronie płyty osiąga wysokość podlewki w szalunku. Przez ok. 1 godzin (w zależności od warunków otoczenia) podlewka może być obrabiana mechanicznie tj. zacierana i równana. Jednak czas zachowania płynności i rozlewności wynosi maksymalnie 15 minut po zmieszaniu i w tym czasie należy dokonać napełniania trudnodostępnych miejsc. Uwaga: powierzchnie metali nieżelaznych w kontakcie z zaprawą mogą ulegać rozpuszczaniu.
Środki ostrożności
Wyrób zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu – stosować odpowiednie środki ochrony. Stosować odpowiednie rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą spłukać skórę pod strumieniem wody. W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli można je łatwo usunąć). Nadal płukać i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
Przechowywanie / Magazynowanie
Materiał należy chronić przed zawilgoceniem, mrozem, opadami, uszkodzeniem opakowań oraz zanieczyszczeniem innymi materiałami. Materiał powinien być składowany w zamkniętych opakowaniach w suchych i zadaszonych pomieszczeniach w temperaturze nie mniejszej niż 5°C. Materiał, w przypadku prawidłowego przechowywania, można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.
Pielęgnacja
Należy chronić nałożony materiał przed nagłym wysychaniem (zwilżanie, przykrycie folią izolacyjną) oraz przemarzaniem i opadami.