Badanie uszczelnień

Badanie uszczelnień charakteryzują 2 główne metody obliczeń wytrzymałościowych połączeń kołnierzowo-śrubowych:

Metoda Taylora Forge’a (wykorzystywana w WUDT-UC-WO/19 i ASME BPVC.VIII.1),
– Metoda opisana w normie EN 1591-1.

Powyższe algorytmy rozpatrują zachowanie całego układu kołnierze-śruby-uszczelka oraz biorą pod uwagę zarówno kryteria zapewnienia szczelności, jak i kryteria wytrzymałościowe. W celu prawidłowego przeprowadzenia obliczeń wytrzymałościowych połączeń kołnierzowo śrubowych należy wyznaczyć współczynniki opisujące uszczelki.

Wysokospecjalistyczne stanowisko badawcze pozwala wyznaczyć ww. współczynniki w oparciu o:

1) algorytm opisany w normie EN 13555:2014, który na podstawie własności fizycznych uszczelki określa szereg parametrów, m.in. minimalne i maksymalne naprężenia na uszczelce, klasa szczelności, itp.

2) algorytm opisany w normie ASTM F3149-15, który określa poniższe współczynniki:

  • m – współczynnik zwiększający siłę zacisku uszczelki w warunkach jej pracy, tj. po podaniu ciśnienia wewnętrznego
  • y – współczynnik nacisku montażowego, określa taką siłę zacisku uszczelki, która jest konieczna w warunkach montażu uszczelki do zapewnienia szczelności

3) w oparciu o uzyskane współczynniki” m” i „y” opisane algorytmem w normie ASTM F3149-15 możemy wyznaczyć współczynniki do WUDT-UC-WO/19

  • σ m – Minimalne naprężenia formujące jakie należy przyłożyć na uszczelkę podczas montażu, aby osiągnąć tzw. uformowanie uszczelki, odniesione do czynnej powierzchni uszczelnienia,
  • σ r – Minimalne naprężenia ruchowe, minimalne naprężenia kontaktowe jakie muszą pozostać na uszczelce podczas ruchu urządzenia.
  • b – Współczynnik uwzględniający relaksację oraz pełzanie uszczelki w podwyższonych temperaturach materiału. Zwiększenie nacisków na uszczelkę podczas montażu b-krotnie przewyższającego minimalne naprężenia ruchowe ma zapewnić zachowanie naprężeń kontaktowych podczas ruchu po odprężeniu połączenia.

Badania mogą być prowadzone w temperaturze do 600 0C, przy ciśnieniu do 160 bar. Jako gaz badawczy wykorzystywany jest hel.

Firma KRAJ posiada także własne laboratorium badań uszczelnień mechanicznych czołowych oraz laboratorium badań uszczelnień spoczynkowych.